Παθητική Πυροπροστασία

Παθητική Πυροπροστασία

  • Προστασία από κυτταροειδής φωτιές (κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα)
  • Προστασία από φωτιές υδρογονανθράκων σε εγκαταστάσεις πετροχημικών και φυσικού αερίου (UL, DMV, Lloyds) – Πιστοποιημένος εφαρμοστής συστημάτων εποξικών και τσιμεντοειδούς